ALGEMENE VOORWAARDEN

1 Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle concepten, offertes, aanbiedingen, onderhoudscontracten en andere overeenkomsten tussen UnicWebdesign en de opdrachtgever.
1.2 Afwijkende voorwaarden gelden slechts dan indien deze uitdrukkelijk door 24webdesign schriftelijk zijn vastgelegd.

2 Offerte

2.1 UnicWebdesign biedt de opdrachtgever vrijblijvend een offerte aan.
2.2 Een akkoord aan een offerte geldt als bindende overeenkomst tussen de opdrachtgever en UnicWebdesign. Zowel de opdrachtgever als UnicWebdesign  dient zich hiermee te houden aan de rechten en plichten die de offerte met zich meebrengen.

3 Onderhoudscontracten

3.1 UnicWebdesign biedt de opdrachtgever vrijblijvend een onderhoudscontract aan.
3.2 Een ondertekend contract geldt als bindende overeenkomst tussen de opdrachtgever en UnicWebdesign. Zowel de opdrachtgever als UnicWebdesign  dient zich hiermee te houden aan de rechten en plichten die het contract met zich meebrengen.
3.3 Zowel de opdrachtgever als UnicWebdesign behouden zich het recht voor het contract op ieder gewenst moment eenzijdig op te zeggen. Met ingang van de daarop volgende periode zal het onderhoudscontract dan worden beëindigd. Deze opzegging dient schriftelijk te gebeuren.

4 Ontwikkeling producten

4 .1 Bij de ontwikkeling van een website wordt uitgegaan van het concept waarmee de opdrachtgever akkoord gegaan is.
4 .2 De voortgang van de ontwikkeling van een product is afhankelijk van de aanlevering van materiaal door de opdrachtgever t.b.v. het product. Dit materiaal kan per email of post aan UnicWebdesign worden toegezonden.
4 .3 Tijdens de ontwikkeling van een website wordt de opdrachtgever online voortdurend op de hoogte gehouden van de vorderingen zodat wijzigingen en/of toevoegingen direct kunnen worden meegenomen in de verdere ontwikkeling van de site. Hierbij gaat UnicWebdesign uit van de billijkheid en redelijkheid van de opdrachtgever, waarmee wordt bedoeld dat niet al te veel kan worden afgeweken van het concept en dat er een limiet is aan het aantal wijzigingen dat tijdens de ontwikkeling kan worden doorgevoerd.

5 Oplevering

5 .1 Onder oplevering wordt verstaan het leveren van het in de offerte beschreven product, bijvoorbeeld het ontwerpen en ontwikkelen en tevens het uploaden van een website naar de serverruimte van de opdrachtgever.
5 .2 Levertijden zijn afhankelijk van de aanlevering van informatie en materialen door de opdrachtgever aan UnicWebdesign.
5.3 Oplevering geschiedt pas dan wanneer ook de laatste 50% van het totale factuurbedrag op de rekening van UnicWebdesign is bijgeschreven.
5.4 UnicWebdesign kan alleen dan een website naar de serverruimte van de opdrachtgever uploaden als de opdrachtgever UnicWebdesign voorziet van de technische informatie van diens host.

6 Betaling

6 .1 Facturering geschiedt 50% na akkoord van de offerte en 50% na gereed komen van de dienst (dus vóórdat de site op de server van de opdrachtgever wordt geplaatst).
6 .2 Eventuele extra kosten die zijn ontstaan door vernieuwde wensen van de opdrachtgever tijdens de ontwikkeling van een product zullen tussentijds dan wel tegelijk met de laatste 50% worden gefactureerd.
6 .3 UnicWebdesign hanteert, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders met opdrachtgever overeengekomen, een betalingstermijn van 14 dagen. De opdrachtgever dient zich aan deze betalingstermijn te houden.
6 .4 Indien de betalingstermijn wordt overschreden zal 1% administratiekosten in rekening worden gebracht per verstreken termijn, waarbij elke ingestreken termijn als een volle wordt gerekend. Tevens behoudt UnicWebdesign zich het recht voor de opdracht te staken.

7 Copyright

7 .1 Alle conceptuele ontwerpen zijn en blijven intellectueel eigendom van UnicWebdesign.
7 .2 UnicWebdesign is niet verantwoordelijk voor de inhoud -tekstueel en visueel- die in opdracht van een opdrachtgever op een website wordt geplaatst. Derhalve kan zij nooit aansprakelijk worden gesteld voor eventuele negatieve gevolgen aan het adres van de opdrachtgever en/of derden.
7 .3 UnicWebdesign behoudt zich het recht voor informatie en/of (foto)materiaal van opdrachtgevers t.b.v. websites en andere producten te weigeren, indien dit naar eigen inzicht negatieve gevolgen zou kunnen hebben voor derden.

8 Vertrouwelijke informatie

8 .1 UnicWebdesign zal alle informatie van de opdrachtgever vertrouwelijk behandelen.
8 .2 UnicWebdesign nooit informatie van de opdrachtgever doorspelen aan derden, tenzij hiervoor toestemming is gegeven, bijvoorbeeld in geval van ondersteuning van de opdrachtgever door UnicWebdesign bij aanvraag van een domeinnaam en/of serverruimte bij een hostingprovider.

Logo transp

UNICWEBDESIGN

Wij helpen ondernemers met een praktische en mobiel vriendelijke website, die zichtbaar en vindbaar willen zijn op het internet en meer.

CONTACT INFO

BEDRIJFS INFO

Chat openen
1
Hallo
Waarmee kunnen we je helpen?